Handelsbetingelser

Handelsbetingelser… Uf, det er tørt. Vi ved det godt. Men de gælder altså for enhver aftale mellem os og dig som kunde. Af samme grund anbefaler vi, at du læser betingelserne grundigt igennem. Hos os finder du først et afsnit om vores generelle handelsbetingelser. Dernæst et afsnit specifikt for hver af vores ydelser: video, hjemmeside, annoncering eller tekstforfatning. De bliver lagt oven i vores de betingelser. Så kan du nøjes med at læse det, der er relevant for dig.

Videoproduktion

Læs vores vilkår

Videoproduktion

Læs bl.a. om ting du skal være obs på med persondata og clearing af rettigheder.

Hjemmeside

Læs vores vilkår

Hjemmeside

Læs bl.a. om, hvad vi bruger af cms-system, tema, webshop modul og meget mere.

Annoncering

Læs vores vilkår

Annoncering

Læs bl.a. om vores annoncetyper og forskellige abonnementsmodeller.

Tekstforfatning

Læs vores vilkår

Tekstforfatning

Læs vores betingelser og kvalitetskrav gældende for vores ydelse: tekstforfatning.

Generelle handelsbetingelser for PAPBJØRN ApS

§ 1. Anvendelsesområde

1.1. Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse for enhver aftale om levering af produkter eller ydelser fra PAPBJØRN ApS, medmindre andet er særligt aftalt. Kun ved skriftligt accept fra begge parter, kan handelsbetingelserne fraviges.

 

§ 2. Tilbud og aftale

2.1. Tilbud og overslag er gældende i 30 dage fra tilbudsdato. Tilbud er bindende for PAPBJØRN ApS i denne periode – medmindre der alene er tale om et prisoverslag. Dog tages der forbehold for prisstigninger på software, hardware eller andre underleverancer mm.

2.2. Aftalen er indgået, når kundens accept – skriftligt såvel som mundtligt – er modtaget af PAPBJØRN ApS.

§ 3. Priser

3.1. Alle priser er eksklusive moms og levering samt eventuelle udlæg i forbindelse med opgaver.

3.2. Opgivne priser inkluderer én korrektur medtilhørende rettelser af evt. fejl. Ændringer, modtaget efter igangsætning af rentegning/teknisk produktion, vil blive faktureret særskilt.

3.3. Priserne er baseret på overholdelse af produktionsplanen. Såfremt produktionsplanen ikke kan overholdes, er PAPBJØRN ApS berettiget til at fakturere for ekstraomkostninger.

§ 4. Levering

4.1. Levering kan kun finde sted efter kundens godkendelse af grundmaterialet. PAPBJØRN ApS er ikke ansvarlig for forsinkelser, der skyldes kundens manglende aflevering af materiale eller kundens manglende godkendelse. Ved disse forsinkelser har PAPBJØRN ApS ret til forlængelse af leveringstiden.

4.2. Er leveringstidspunktet ikke aftalt på forhånd, leveres produktet hurtigst muligt.

4.3 PAPBJØRN ApS bestræber sig på at overholde de fastsatte leveringsterminer, men påtager sig ikke ansvar for eventuelle forsinkelser, som PAPBJØRN ApS ikke kan lastes for. Køber har ikke krav på skadeserstatning, såfremt der sker en udsættelse af leveringsterminen.

§ 5. Betaling & ejendomsforbehold

5.1. Betalingsbetingelserne er fakturadato + 8 bankdage, og er gældende med mindre andet er aftalt.

5.2. Hvis en ordre er under proces i mere end 30 dage, er PAPBJØRN ApS berettiget til a conto fakturering af det allerede udførte arbejde.

5.3. Ved manglende rettidig betaling, er PAPBJØRN ApS berettiget til at tilbageholde yderligere leverancer, indtil betaling har fundet sted.

5.3. PAPBJØRN ApS forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil købesummen samt evt. renter er betalt.

§ 6. Rettigheder

6.1. Ophavsret samt andre immaterielle rettigheder til det af PAPBJØRN ApS udarbejdede materiale mv. tilkommer PAPBJØRN ApS, og må ikke uden dennes samtykke overlades til tredjemand. I et løbende samarbejde har kunden brugsretten til de immaterielle rettigheder, som naturligt knytter sig til materialet mv.

6.2. Kunden har alene ret til at benytte materialet mv. i den sammenhæng, hvortil materiale er udarbejdet.

6.3. Fotos, tegninger og andet materiale, som er stillet til rådighed af kunden, returneres efter endt brug til kunden såfremt dette måtte være aftalt. Kunden indestår for og afregner eventuel afgift for copyright på det materiale, som kunden leverer.

6.4 PAPBJØRN ApS er berettiget til at benytte afleverede arbejder og koncepter samt udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale, tegningsmateriale m.m. i markedsføringssammenhænge, i konkurrencer og som referencemateriale

§ 7. Mangler og reklamation

7.1. PAPBJØRN ApS yder 30 dages reklamationsret, hvor kunden har mulighed for at påpege mulige fejl og mangler som ønskes udbedret. Perioden for reklamationsretten påbegyndes fra overdragelse af materiale eller andre ydelser fra PAPBJØRN ApS.

7.2. Ved modtagelse af materiale eller andre ydelser fra PAPBJØRN ApS skal kunden straks foretage relevante undersøgelser af det leverede med henblik på at konstatere om det modtagne svarer til det aftalte. Kunden skal i tilfælde at, at der konstateres fejl eller mangler, straks give PAPBJØRN ApS besked herom. Reklamationer indgivet efter fristforløbet faktureres særskilt.

7.3. Såfremt der inden for reklamationsperioden påvises fejl eller mangler ved det leverede materiale eller ydelser, er PAPBJØRN ApS berettiget til at afhjælpe manglen, foretage en ombytning, kreditere produktet eller ydelsens pris eller give kunden et forholdsmæssigt afslag i prisen.

§ 8. Ansvar

8.1. PAPBJØRN ApS er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler, dog kan erstatningen ikke overstige det af PAPBJØRN ApS beregnede vederlag for den ydelse mv., som måtte være behæftet med fejl eller mangler. Ansvaret er begrænset til kundens direkte tab, evt. følgeskader kan således ikke kræves erstattet.

8.2. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke ved udvist grov uagtsomhed eller forsæt.

8.3 PAPBJØRN ApS kan ikke pålægges ansvar for det af kunden tilsendte materiale. Det er således kundens eget ansvar at sørge for, at alt materialet overholder gældende lovgivning om ophavsret, og at kunden har ret til at bruge materialet.

 

§ 9. Brug af underleverandør

9.1. PAPBJØRN ApS er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføre hos underleverandører.

 

Opdateret 06. januar 2021

Vilkår og forretningsbetingelser for videoproduktion

§ 1. Betaling

PAPBJØRN ApS kan ved større videoopgaver kræve, at kunden stiller bankgaranti for det fulde beløb eller betaler en tredjedel af tilbudsprisen 8 dage inden opgavestart, en tredjedel halvvejs i opgaven samt den sidste tredjedel ved opgavens afslutning.

Såfremt kunden udskyder tidspunktet for en bestilt opgaves påbegyndelse i en længere periode end 60 dage fra oprindeligt forudsat startdato, kan PAPBJØRN ApS kræve, at kunden stiller bankgaranti eller indbetaler en tredjedel af opgavens pris i depot hos PAPBJØRN ApS.

PAPBJØRN ApS forbeholder sig i øvrigt enhver beføjelse i tilfælde af udskudt startdato. PAPBJØRN ApS har alle rettigheder til det leverede, indtil fuld betaling har fundet sted og er berettiget til at foretage enhver handling for helt eller delvist at tilbageholde den leverede ydelse i tilfælde af manglende betaling. Kunden er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle mangelkrav.

 

§ 2. Rettigheder

Det er ikke tilladt at ændre i videoproduktionen og på anden måde benytte det uden forudgående skriftlig aftale med PAPBJØRN ApS. ‘

Råmateriale udleveres ikke til kunden, men arkiveres til evt. senere brug i 6 måneder år efter projektets afslutning, med mindre andet skriftligt aftales.

 

§ 3. Udendørs optagelser, eksterne forhold mv.

Hvis vejrforhold eller øvrige eksterne forhold på en planlagt optagelsesdag umuliggør eller vanskeliggør gennemførelsen af planlagte optagelser, er PAPBJØRN ApS berettiget til betaling for den anvendte tid på optagelsesdagen samt eventuelle udlæg for udstyrsleje, løn til medarbejdere/freelancere eller anden form for omkostninger i forbindelse med produktionen, uanset om resultatet af dagens arbejde kan indgå i den færdige produktion.

Hvor forholdene medfører et merforbrug af tid i forhold til afgivne estimater, er PAPBJØRN ApS tilsvarende berettiget til at fakturere for sådant merforbrug. Er der afgivet fastpristilbud med angivelse af antal optagelsestimer, kan merforbrug der overstiger dette antal optagelsesdage tilsvarende faktureres. Bevirker forholdene i øvrigt, at mandskab eller udstyr udsættes for unødig risiko, kan PAPBJØRN ApS afvise at gennemføre optagelserne uden dette kan anses som misligholdelse.

Udskydes tidsplanen som følge af vejrforhold eller øvrige eksterne forhold på en planlagt optagelsesdag, anses dette ikke for en forsinkelse.

 

§ 4. Korrektur og godkendelse

Hvis ikke andet er aftalt skriftligt, omfatter PAPBJØRN ApS tilbud, én korrekturgang til det færdige produkt. Ved korrekturgang forstås, at kunden får det pågældende videomateriale til gennemsyn og tilbagesender skriftlige rettelser/kommentarer, der efterfølgende indarbejdes i materialet indenfor en på forhånd aftalt tidsfrist. Herefter tilbagesendes det korrigerede materiale til godkendelse. En forudsætning for PAPBJØRN ApS’s tilbud er, at der efter redigeringsprocessens start ikke kan kræves mere råmateriale, uden en merpris.

Korrekturgange ud over de ovenfor beskrevne, samt ønsker om mere råmateriale, afregnes på timebasis efter PAPBJØRN ApS gældende timesats. Kundens projektansvarlige er ansvarlig for alle godkendelser af det udførte arbejde, herunder godkendelse af korrekturer, grundlayout og illustrationer. Alle rettelser til korrekturen samt øvrige ændringer til de forslag, som PAPBJØRN ApS udarbejder, skal meddeles PAPBJØRN ApS skriftligt med tydelig angivelse af rettelsen/ændringen, og hvor den skal foretages.

Kundens projektansvarlige samler alle rettelser fra eventuelle andre korrekturlæsere i kundens organisation eller andre steder og leverer dem som én korrektur. Kundens projektansvarlige modtager til endelig godkendelse det færdige materiale, som det går til tryk eller på anden måde publiceres. Når kundens projektansvarlige har godkendt det færdige materiale, omfatter PAPBJØRN ApS ansvar for materialet alene fejl og mangler, der måtte opstå fra denne godkendelse og frem til den endelige levering af materialet.

 

§ 5. Ansvarsbegrænsning

PAPBJØRN ApS kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tabt avance, produktionstab, tab som skyldes fejl, fejlvisninger eller ændringer i kampagnens afvikling fra mediers side, hvad enten de er opstået som følge af fejl fra PAPBJØRN ApS side eller det afviklende medie. Såfremt et ansvarspådragende forhold kan henføres til mangelfulde ydelser fra samarbejdspartnere eller underleverandører, kan kunden ikke opnå erstatning fra PAPBJØRN ApS.

Persondata og clearing af rettigheder

I den udstrækning de af PAPBJØRN ApS foretagne optagelser medfører en behandling af persondata, skal Kunden anses for dataansvarlig og PAPBJØRN ApS for databehandler. PAPBJØRN ApS handler alene efter kundens instruks og træffer i øvrigt de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at persondata hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt at personoplysninger ikke kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

Forud for optagelsernes påbegyndelse skal kunden sikre, at der foreligger fornødent skriftligt samtykke fra de personer, der optræder på en optagelse. PAPBJØRN ApS fraskriver sig ethvert ansvar for personers opførsel, og eventuelle overtrædelser af love og regler.
Ønsker kunden efterfølgende personer, nummerplader, logoer, navne, stedangivelser og lign. sløret og/eller redigeret ud af optagelserne, er PAPBJØRN ApS berettiget til at fakturere for medgået tid hvis ikke dette tidsforbrug var kendt for PAPBJØRN ApS på tidspunktet for udregning af estimeret tidsforbrug på opgaven.

Kunden skal på tilsvarende vis sikre, at der foreligger fornødne skriftlige samtykker fra eventuelle rettighedshavere hvis produkter, værker/ophavsretligt beskyttet materiale, varemærker eller andet indgår i optagelserne. Kunden er ansvarlig for, at visning af den færdige produktion ikke udgør en krænkelse af tredjemands enerettigheder eller en overtrædelse af markedsføringsloven i forhold til sådanne produkter, værker, varemærker eller øvrige rettigheder, som ikke er tilføjet produktionen af PAPBJØRN ApS. Bliver PAPBJØRN ApS mødt med krav fra tredjemand som følge heraf, skadesløsholder kunden PAPBJØRN ApS for alle tab og omkostninger forbundet hermed.

Vilkår og forretningsbetingelser for hjemmesider

§ 1. Uddybende om hjemmeside-produktet

1.1 PAPBJØRN ApS leverer hjemmesider og webshops baseret på WordPress CMS, DIVI temaet og webshop modulet WooCommerce.

PAPBJØRN ApS tilpasser hjemmesidens layout ud fra det enkelte temas funktionalitet og udarbejder således ikke designs fra bunden med mindre at andet er aftalt. Såfremt kunden ønsker funktionalitet eller tilpasninger i en sådan grad, at det skal specialkodes, anses det for at være uden for tilbuddet.

Kundens ønskede visuelle layout udspecificeres i den indledende fase og den aftalte grafiske designlinje fraviges ikke. Har kunden konkrete udbedringsønsker til designet, kan kunden fremkomme med disse, når kunden får produktet til korrektur.

1.3 En løsning fra PAPBJØRN ApS indebærer de funktionaliteter og muligheder som WordPress CMS, WooCommerce og DIVI temaet stiller til rådighed. Såfremt der ønskes funktionalitet, som standarderne ikke inkluderer, vil det være at betragte som arbejde uden for standardaftalen.

Ønsker kunden funktionalitet udført, der går ud over standardaftalen, vil PAPBJØRN ApS undersøge, hvorvidt funktionaliteten kan leveres. Det udførte ekstra arbejde i forbindelse hermed faktureres direkte til kunden.

Såfremt der skal benyttes 3. partssystemer, eksempelvis plugins udviklet af andre for at kunne levere det ønskede produktet, kan det ikke garanteres, at disse plugins er kompatible med det resterende system samt at det lever 100% op til kundens ønsker. Beskrivelsen af pluginnet fremsendes således, at kunden har mulighed for at læse om det lever op til kravene. PAPBJØRN ApS står ikke til ansvar for eksterne plugins. Til tider er eksterne plugins på engelsk, oversættelsen af disse er uden for tilbuddet.

1.5 Hjemmesiderne er funktionelle på gængse nyere enheder som er 2 år eller nyere samt seneste version af browsere, som driftes. Internet Explorer understøttes dermed ikke.

1.6 Det er ikke muligt for PAPBJØRN ApS, at garantere en vis hastighed på hjemmesiden. En sådan hastighed afhænger af mange faktorer heriblandt kundens eget materiale, ønskede ekstra plugins samt hastigheden på webhotel mm.

1.7 Når PAPBJØRN ApS leverer hjemmesider og webshops baseret på WordPress CMS DIVI temaet og webshop modulet WooCommerce, er PAPBJØRN ApS ikke databehandler for kunden. Kunden er således dataansvarlig for hjemmesiden og skal selv sikre, at kunden lever op til reglerne om behandling af persondata, herunder ved at indgå databehandleraftaler med de databehandlere, som kundens hjemmeside består af.

 

§ 2. Samarbejdet og processen

2.1 Processen for udarbejdelse af hjemmesider og webshops vil foregå på følgende måde:

Vi starter med en indledende dialog omkring funktionalitet, omfang, design, forretning behov og eventuelle inspirationseksempler. Den indledende dialog opsummeres skriftligt, og sendes til både kunde og PAPBJØRN ApS. Herefter modtager kunden en mappe som bedes udfyldes med de materialer, som PAPBJØRN ApS skal bruge for at lave hjemmesiden såsom menupunkter, tekster og billeder. Arbejdet med hjemmesiden påbegyndes, når mappen med materialerne er udfyldt, PAPBJØRn ApS er orienteret og der er modtaget betaling/delbetaling.

Hjemmesiden udarbejdes baseret på den indledende dialog og de tilsendte materialer. Diverse opgaver såsom grafik, installering af plugins og andet webarbejde vil også foregå i denne fase.

Hjemmesiden sendes til korrektion ved kunden, og kunden modtager et link til et dokument, hvor eventuelle rettelser skrives ned. Kunden har 14 dage til at nedfælde alle rettelser. Der er som udgangspunkt kun én “korrektionsrunde”. Yderligere korrektioner faktureres særskilt efter gældende timepris.

PAPBJØRN ApS retter eventuelle korrektioner og overdrager hjemmesiden til kunden.

Hvis det ønskes, assisterer PAPBJØRN ApS gerne med at udarbejde nye materialer i form af tekst og billeder. Dette er dog selvsagt en dyrere løsning end hvis kunden selv har og leverer materialerne.

Med mindre at andet aftales, påhviler det kunden at levere materialer til hjemmesiden i form af tekst og billeder. PAPBJØRN ApS gennemgår ikke disse materialer (kommentering af tekster, stavekontrol, komprimering af billeder). Såfremt materialerne ikke modtages vil der blive indsat ”bacon lorem ipsum”-tekst samt ”Kommer snart”-billeder.

2.3 Ved hjemmesidens overdragelse fremsendes en mail med diverse logins til kunden og et eventuelt videre forløb aftales.

2.4 Der er ikke indlagt fysiske møder i processen omkring udarbejdelse af opgaver, hjemmesider eller webshops. Såfremt kunden har et krav om at mødes, vil det blive gjort efter gældende timepris med mindre andet er aftalt.

 

§ 3. Rettigheder
3.1 Efter overdragelse af hjemmesiden tilfalder den fulde brugsret over hjemmesiden kunden.

Efter endt udførelse anfører PAPBJØRN ApS følgende linje allernederst på hjemmesiden ”Designet af PAPBJØRN”. Kunden er forpligtet til at beholde denne. Fjerner kunden denne uden godkendelse, forbeholder PAPBJØRN sig retten til at fakturere 1.500 kr. ex moms.

3.2 Alle immaterielle rettigheder, ud over dem kunden har leveret, tilfalder PAPBJØRN ApS. PAPBJØRN ApS må til en hver tid benytte komponenterne i andre sammenhænge.

 

§ 4. Ansvar

4.1 PAPBJØRN ApS kan ikke drages til ansvar i noget tilfælde for indirekte tab, herunder – men ikke begrænset til – driftstab, følgeskader og/eller avancetab kunden måtte lide som følge af kundens misligholdelse af sine forpligtigelser over for tredjemand samt tab, der kan henføres til mistede eller ændrede data og omsætning.

4.2 Kundens erstatningskrav over for PAPBJØRN ApS kan under ingen omstændigheder overstige summen af projektets samlede pris eller summen af kundens betalinger for de seneste 6 måneders ydelser i tilfælde ved samarbejdsaftalerne i henhold til den indgåede aftale. Det samme gælder ved brud på persondatasikkerheden eller behandlinger, som kunden har ansvaret for, og som er foretaget af PAPBJØRN ApS. Retter en registreret et erstatningskrav direkte mod PAPBJØRN ApS, har PAPBJØRN ApS desuden ret til at søge regres, således at PAPBJØRN ApS i intet tilfælde betaler erstatning i videre omfang end angivet.

4.3 PAPBJØRN ApS kan ikke drages til ansvar, såfremt kundens hjemmeside eller webshop har nedetid som følge af hosting eller fejl og problemer med WordPress, temaets og de tilhørende plugins.

4.4 Såfremt en hjemmeside eller webshop lavet af PAPBJØRN ApS skal lanceres og erstattes med det eksisterende indhold på et webhotel kan PAPBJØRN ApS ikke drages til ansvar for fejl eller nedetid. Ydermere kan der opstå nedetid i forbindelse med redeligeringer af domæner eller ændringer i DNS, hvilket PAPBJØRN ApS ej heller kan stilles til ansvar for.

4.5 Såfremt PAPBJØRN ApS har fået til opgave at udbedre fejl, lave nye ting eller generelle ændringer på en hjemmeside eller webshop, kan PAPBJØRN ApS ikke stilles til ansvar for eventuelle fejl såsom kompatibilitets problemer med plugins eller browsere. Derudover påhviler det kunden at have backup.

4.6 PAPBJØRN ApS kan ikke drages til ansvar ved faldende placeringer på søgemaskiner såsom Google ved udarbejdelse af en ny hjemmeside eller webshop samt implementeringen/lanceringen heraf hverken før, under eller efter.

4.7 PAPBJØRN ApS kan ikke drages til ansvar, såfremt de er behjælpelige med juridisk vejledning. Vi anbefaler altid at gå til en fagkyndig ved juridske ting.

4.8 PAPBJØRN ApS kan ikke drages til ansvar såfremt hjemmesiden hackes eller der af anden art kommer uautoriserede ind på hjemmesiden.

4.9 Såfremt PAPBJØRN ApS byder ind på et projekt eller opgave, som det viser sig ikke kan laves, forbeholder PAPBJØRN ApS sig retten til at kunne annullere aftalen, eller den del af opgaven som ikke kan laves, og tilbagebetale det betalte (eller del af) beløb til kunden.

 

§ 5. Vedligeholdelse

5.1 Hvis det ønskes, assisterer PAPBJØRN ApS gerne med vedligeholdelse – dog som en separat aftale. Det kan både køre som et fast månedligt abonnement eller via et support-klippekort. Klippekort faktureres på forhånd og gælder i et år efter faktureringsdatoen.

Med en vedligeholdelsesaftale hjælper PAPBJØRN ApS kunden med holde hjemmesiden opdateret. Ydermere indbefatter aftalen, at kunden kan modtage support over telefon og mail ved spørgsmål omkring deres hjemmeside samt indsende rettelser til ændring af tekster og billeder på eksisterende sider.

Med aftalen hjælper PAPBJØRN ApS med at opdatere plugins, WordPress og temaer jævnligt til senest tilgængelige version, så længe der ikke opstår kompatibilitetsproblemer. Såfremt en opdatering af et plugin ikke er kompatibelt med den resterende hjemmeside, opdateres den derfor ikke.

5.2 Det primære ansvar for hjemmesiden påhviler altid kunden, men PAPBJØRN ApS bestræber sig på at afhjælpe eventuelle problemer samt at vejlede kunden.

5.3 PAPBJØRN ApS bestræber sig på at udbedre eventuelle fejl forårsaget af kunden eller eventuel hacking på hjemmesiden, men er ikke forpligtet hertil. Udbedring af fejl forårsaget af kunden faktureres særskilt.

 

§ 6. Betaling

6.1 Ved hjemmeside- eller webshopprojekter under 8000 kr. ekskl. moms, foretages betalingen samlet ved projektets igangsættelse.

Ved hjemmeside- eller webshopprojekter på over 8000 kr. ekskl. moms sker betalingen i to rater:
– Første halvdel forefalder til betaling ved igangsættelse af projektet.
– Anden halvdel forefalder til betaling ved overdragelse af hjemmesiden eller den nominerede tid.

6.2 Alt arbejde fra PAPBJØRN ApS bliver igangsat, når betaling for arbejdet er modtaget.

6.3 Ekstra arbejde faktureres ved 750 DKK + moms pr. time.

6.4 Såfremt der ikke sker rettidig betaling, vil der blive fremsendt en rykker, hvorved der pålægges et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker samt en rentetilskrivning på 2% pr. påbegyndt måned. Herefter sker sædvanlig inddrivelse af fordringen efter inkassolovgivningens regler.

Det skal fastslås, at manglende rettidig betaling af fakturaen betragtes som en væsentlig misligholdelse, hvorved PAPBJØRN ApS har ret til at stoppe opgavens udførsel, sætte eventuelle services på hold samt fakturere udestående beløb.

 

 § 7. Bindingsperiode og opsigelse

7.1 Der er som udgangspunkt ingen bindingsperiode for de løbende samarbejdsaftaler og begge parter kan til enhver tid opsige samarbejdet. Opsigelse skal ske skriftligt til [email protected] for frigørende virkning.

PAPBJØRN Aps forbeholder sig retten til at fakturere for de allerede brugte timer samt et beløb svarende til 25% af tilbuddets fulde pris grundet frigørelse af tid til projektet.

Vilkår og forretningsbetingelser for annoncering

— Kommer snart —

Vilkår og forretningsbetingelser for tekstforfatning

— Kommer snart —

Yikes, jeg blev begravet i tør jura. Før mig tilbage til toppen >>